Reunión de los lunes

Nos reunimos todos los lunes a las 20,30 horas en la C/Vinaroz nº31, entrada por C/Pradillo, MADRID ¡TE ESPERAMOS!

lunes, 27 de febrero de 2012

MOCION A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

Lunes, 27 de Febrero, 2012

Mocion de apoyo a la custodia compartida en euskadi juntas generales de alava — Document Transcript

  • 1. EUSKADIKO GURASO BANANDUEN FEDERAKUNTZA FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES DIVORCIADAS/OS KIDETZA 943292496 606731752946569204 943292496 945-259831 MOCION A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA POR INICIATIVA POPULAR ZAINTZA PARTEKATUA LEGEAREN ALDE MOZIOABERDINTASUNEAN AURRERATZEN- ZAINTZA PARTEKATUA AVANZANDO EN IGUALDAD-CUSTODIA COMPARTIDAhttp://euskadikogurasobananduenfederakuntza.blogspot.com/ 1
  • 2. MOZIOA JUSTIFIKAZIOAGizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bizitzako edozein esparrutan,demokrazia garatuen zutabea da eta gizarte bidezkoago eta zuzenago batlortzekotan, lehentasunezko helburua ere bai.Aldi berean, 1989ko azaroaren 20ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiakaldarrikatutako Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenak, 1990ekoazaroaren 30ean Espainiako estatuak berretsi zuenak, Estatuak behartzenditu haurrak bere bi gurasoekin modu erregularrean harreman pertsonalaketa kontaktu zuzena izateko duen eskubidea gordetzera, haurrarenosotasunerako kaltegarria izango litzatekeen kasu haietan salbu.Indarrean dagoen dibortzioaren legeak ez du konponbiderik eskaini.Aitzitik, gatazkak eta auzi-bideak areagotu egin dira, gizon eta emakumeenarteko desberdintasunak sorrarazten eta bidegabekeriak agerian utzi baitituaipatu legeak.Gai honen inguruko gogoeten ondorioz, Gipuzkoa, Bizkaia eta ArabakoBatzar Orokorrek, Donostia, Bilbo eta Gasteizko Udalek eta EuskalParlamentuak banatutako kustodia lehenesten duten mozioak onartuzituzten. Bitartean, berezko Zuzenbide forala duten AutonomiaErkidegoek, tartean Kataluniak, Aragoik, Valentziak eta Nafarroak,banatutako kustodiaren lege propioak elaboratu eta bideratu dituzte.2011eko apirilean, Banatutako Gurasoen Euskadiko Federazioak ekimenherrikoiaz gauzatutako lege proposamena erregistratu zuen euskalganberan: “Seme-alabak dituzten bikoteen haustura kasuetarako gurasoenerantzukidetasunaren legea”. Euskal Parlamentuak, aho batez, legeabideratzea erabaki zuen. Joan den azarotik hasita, 40.000 euskaldunetikgora izan dira herri-ekimenez gauzatutako lege proposamenaren alde sinatudutenak horretarako Euskadiko Hauteskunde-batza zentralak baliatutakoerregistro liburuetan. 2
  • 3. Guzti hori dela eta, ARABAko Batzar Nagusia Osokoak: 1- Banatutako kustodia babesten eta lehenesten du eredu bezala banaketa eta dibortzio kasuen ondoren, adin txikikoen interesak gordetzeko eredu egokiena dela ulertzen duelako. 2- Ontzat ematen du euskal herritarrek egin duten eskaera soziala, dagozkion konpetentzien harian, Euskadik banatutako kustodiaren lege bat izan dezan. 3- Kidetzak aurkeztutako Euskal legediko zaintza partekatuaren aldeko lege ekintza herrikoiari beren babesa ematen diete,Euskal Autonomi erkidegoko legeztatze eskumena garatu,zaintza partekatua arau lehenetsitzat sartu,bizitza politikoan Euskal hirritaren zuzeneko partaidetza indartuz gure sistema demokratikoa sakondu eta borondatzeko jarduera solidarioak bultzatu,gizarte arazoak konpontzeko. 4- Euskal Parlamentuari eskatzen dio, bere konpetentzien harian, ganbera horretan herri-ekimenez Banatutako Gurasoen Euskadiko Federazioak aurkeztu duen gurasoen erantzukidetasunaren lege proiektua eztabaidatu eta onar dezala. Bilbon, 2012ko otsailaren 3an. • Arabako Batzar Nagusiko Lehendakaria • Lehendakariorde Andrea/Jauna. • Idazkari Andreak • Ana Morales • Nerea Galvez • Maria Cristina Gónzalez • Ramiro González • Gorka Ortiz de Guinea 3
  • 4. MOCION JUSTIFICACIONLa Igualdad sustancial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de lavida es una constante en las democracias más desarrolladas y un objetivoprimordial en la construccion de una sociedad más justa e igualitariaLa convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificadapor España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar elderecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo conambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario el interés superiordel niño.Tras años de vigencia de la ley del divorcio no se ha solucionado laconflictividad en la materia sino que se ha incrementado ya que producesituaciones de clara injusticia y desigualdad entre hombres y mujeresFruto de esta reflexión tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa , Alava yBizkaia, los Ayuntamientos de Bilbo, Donosti, Gasteiz y el ParlamentoVasco aprobaron sendas mociones a favor de la custodia compartida comonorma preferente.Mientras tanto, Comunidades autónomas con Derecho foral propio comoCataluña, Aragón, Valencia y Navarra han aprobado sus propias leyes deCustodia Compartida.En Abril del 2011 la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separadosregistraría en la cámara vasca la proposición de ley por iniciativa populardenominada “Ley de Corresponsabilidad Parental y Relaciones Familiaresen casos de ruptura de convivencia de los padres con hijos/as a su cargo”La mesa del Parlamento vasco, por unanimidad, la admitiría a trámite.Desde el més de Noviembre de 2011 hasta el dia de la fecha, más de 40.000vascos/as han firmado estar a favor de la proposición de ley por iniciativapopular en los libros de registro habilitados al efecto por la Junta ElectoralCentral del Pais Vasco 4
  • 5. Por todo ello el pleno de las Juntas Generales de ALAVA:1º-Muestra su apoyo a la custodia compartida como norma preferente traslas separaciones/divorcios por entender que puede ser la figura másadecuada para los intereses del/la menor.2º-Valoran positivamente la demanda social de la ciudadanía vasca paraque Euskadi, en ejercicio de sus competencias, tenga una ley autonómicade custodia compartida.3º-Apoyan la iniciativa legislativa popular de ley vasca de custodiacompartida presentada por KIDETZA por desarrollar las competenciaslegislativas de Euskadi, incluir la custodia compartida como normapreferente, profundizar en nuestro sistema democrático potenciando laparticipación directa de los ciudadanos/as vascos/as en la vida política yfomentar la acción voluntaria y solidaria para resolver los problemassociales de Euskadi4º-Instan al Parlamento Vasco a que, en el ejercicio de sus competencias,debata y apruebe el proyecto de ley de corresponsabilidad parental,presentado por iniciativa popular en esa cámara por la Federación deEuskadi de madres y padres separados. En Bilbo a 3 de Febrero del 2012 Por la Junta Directiva de KIDETZA Fdo.Justo Sáenz Iñiguez DNI 16503605RA la atención de:Sr.Presidente de la Mesa de la Juntas Generales de AlavaSra/Sr Vicepresidentes.Sras SecretariasSra Ana MoralesSra Nerea GalvezSra Maria Cristina GónzalezSr.Ramiro GonzálezSr.Gorka Ortiz de Guinea 5
http://www.slideshare.net/DUNBOA/mocion-de-apoyo-a-la-custodia-compartida-en-euskadi-juntas-generales-de-alava

No hay comentarios: